Warunki świadczenia usług witryny Otter


Niniejsze Warunki świadczenia usług witryny (niniejsze „Warunki świadczenia usług”) zostały uzgodnione między [Otter Operations PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością] oraz jej podmiotami powiązanymi i zależnymi (łącznie „Otter”) a Tobą, lub jeśli reprezentujesz podmiot lub inną organizację, tym podmiotem lub organizacją (w obu przypadkach „Tobą” lub „Twoim”). Niniejsze Warunki świadczenia usług regulują korzystanie z witryn, które zawierają linki do niniejszych Warunków świadczenia usług („Witryny”) i oferują użytkownikom („Użytkownikom”) dostęp do określonych treści w Witrynie („Treści”). Niniejsze Warunki świadczenia usług mają zastosowanie do Witryny i Treści dostępnych za pośrednictwem Witryny, niezależnie od Witryny, za pośrednictwem której uzyskujesz dostęp lub z niej korzystasz.

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG. ODWIEDZAJĄC WITRYNĘ I TREŚCI LUB KORZYSTAJĄC Z NIEJ, POTWIERDZASZ, ŻE PRZECZYTAŁEŚ I ZGADZASZ SIĘ NA PRZESTRZEGANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA NINIEJSZE WARUNKI USŁUGI, OTTER NIE CHCE UDOSTĘPNIAĆ CI LUB  ZAPEWNIAĆ DOSTĘPU DO WITRYNY I TREŚCI ORAZ NIE WOLNO CI KORZYSTAĆ Z WITRYNY I TREŚCI.

Niniejsze Warunki świadczenia usług obejmują poniższe warunki i politykę prywatności dotyczącą Witryny pod adresem („Polityka prywatności”). Jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usługi (w tym Polityki prywatności).

O ile później zawrzesz z Otter jakiekolwiek inne umowy dotyczące Witryny i Treści, niniejsze Warunki świadczenia usług stanowią pełną i wyłączną umowę między Tobą a Otter, dotyczącą dostępu do Witryny i Treści oraz korzystania z nich. Niniejsze Warunki świadczenia usług zastępują wszelkie wcześniejsze umowy lub propozycje, ustne lub pisemne, a także wszelkie inne komunikaty między Tobą a Otter dotyczące korzystania przez Ciebie z Witryny i Treści jako Użytkownika Witryny.

1. DEFINICJE.

Terminy użyte w niniejszych Warunkach świadczenia usług mają definicje podane w niniejszych Warunkach świadczenia usług lub, jeśli nie zostały zdefiniowane w niniejszych Warunkach świadczenia usług, mają zwykłe angielskie znaczenie jako powszechnie interpretowane w Stanach Zjednoczonych, nawet jeśli Otter zapewnia przetłumaczoną wersję niniejszych Warunków świadczenia usługi. W zakresie, w jakim istnieje jakakolwiek niejasność lub niespójność między angielską wersją niniejszych Warunków świadczenia usług a wersją w jakimkolwiek innym języku, obowiązuje angielska (zinterpretowana w Stanach Zjednoczonych) wersja Warunków świadczenia usług.

2. TERMIN

Niniejsze Warunki świadczenia usług obowiązują od daty pierwszego uzyskania dostępu do Witryny i Treści lub korzystania z nich („Daty wejścia w życie”) i będą obowiązywać do momentu rozwiązania określonego w niniejszym dokumencie.

3. MODYFIKACJE.

Otter zastrzega sobie prawo do modyfikowania Witryny i Treści w dowolnym momencie, za powiadomieniem lub bez powiadomienia, poprzez udostępnienie tych modyfikacji w Witrynie. Otter zastrzega sobie również prawo do zmiany niniejszych Warunków świadczenia usług w dowolnym momencie. Otter poinformuje Cię o obecności jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług, publikując te zmiany w Witrynie lub powiadamiając o tym za pośrednictwem Witryny. Wszelkie modyfikacje zaczną obowiązywać natychmiast po opublikowaniu w Witrynie lub dostarczeniu takiego powiadomienia za pośrednictwem Witryny. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług, jak określono poniżej, jeśli sprzeciwiasz się takim modyfikacjom. Jednak uważa się, że zgodziłeś się na wszelkie modyfikacje poprzez dalsze korzystanie z Witryny i Treści po takim okresie powiadomienia.

4. DOSTĘP
  1. Ograniczony dostęp. Ta Witryna nie jest dostępna ani przeznaczona dla dzieci poniżej 13. roku życia. Możesz korzystać z tej Witryny wyłącznie wtedy, gdy masz co najmniej 13 lat. Korzystając z tej Witryny, oświadczasz, że masz co najmniej 13 lat.
  2. Do Witryny. Z zastrzeżeniem przestrzegania przez Użytkownika niniejszych Warunków świadczenia usług, Otter zezwoli Użytkownikowi na dostęp do Witryny i Treści oraz na korzystanie z nich wyłącznie w celach zgodnych z prawem i wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami świadczenia usług i wszelkimi innymi umowami, na które udzielasz Otter zgodę, zanim uzyskasz dostęp do jakichkolwiek specyficznych aspektów Witryny. Każda dodatkowa umowa stanowi dodatek do niniejszych Warunków świadczenia usług i będzie regulować korzystanie przez Ciebie z części Witryny, do których ma zastosowanie dodatkowa umowa w przypadku konfliktu między warunkami niniejszych Warunków świadczenia usług a dodatkową umową.

5. TREŚĆ I USŁUGI OSÓB TRZECICH.

  1. Treść. O ile w Witrynie nie określono inaczej, cała Treść dostępna za pośrednictwem Witryny lub Treści, w tym cały tekst, dźwięk, wideo, zdjęcia, ilustracje, grafiki, referencje i inne media, są własnością Otter lub są przez tę firmę licencjonowane. Cała Treść jest udostępniana wyłącznie w celach informacyjnych i ponosisz wyłączną odpowiedzialność za weryfikację dokładności, kompletności i stosowalności całej Treści oraz za korzystanie z niej. Firma Otter nie zweryfikowała dokładności treści i nie będzie za nią odpowiadać. Otter nie gwarantuje dokładności, aktualności, przydatności ani jakości jakichkolwiek Treści. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych Warunkach świadczenia usług, Użytkownikowi nie przyznaje się żadnych licencji ani innych praw do Treści ani żadnych praw własności intelektualnej w niej zawartych lub z nią powiązanych. Jeśli chcesz korzystać z Treści w sposób niedozwolony w niniejszych Warunkach świadczenia usług, skontaktuj się z Otter pod adresem hello@tryotter.com
  2. Do usług stron trzecich. Witryna może zapewniać Ci dostęp do niektórych Usług opracowanych, świadczonych lub utrzymywanych przez innych usługodawców stron trzecich („Usług stron trzecich”). Oprócz warunków niniejszych Warunków świadczenia usług, Twój dostęp do wszelkich Usług stron trzecich i korzystanie z nich również podlega dowolnej innej umowie, na którą użytkownik może wyrazić zgodę przed uzyskaniem dostępu do usług strony trzeciej (każda z nich to „Umowa o świadczenie usług strony trzeciej”). Warunki dowolnej Umowy o świadczenie usług strony trzeciej (która może obejmować uiszczenie opłat) będą miały zastosowanie do odpowiednich Usług stron trzecich świadczonych na mocy tej Umowy o świadczenie usług stron trzecich oprócz warunków niniejszych Warunków świadczenia usług, ale nie będą miały zastosowania do żadnych innych Usług, do których możesz uzyskać dostęp za pośrednictwem Witryny. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych Warunkach świadczenia usług, w przypadku konfliktu między warunkami niniejszych Warunków korzystania z usługi a Umową o świadczenie usług strony trzeciej obowiązują warunki dowolnej Umowy o świadczenie usług strony trzeciej.


6. WYPOWIEDZENIE.

Niniejsze Warunki świadczenia usług mogą zostać wypowiedziane przez każdą ze stron w dowolnym momencie, według własnego uznania, po powiadomieniu drugiej strony zgodnie z niniejszymi Warunkami świadczenia usług. O ile w niniejszych Warunkach nie określono inaczej, po wypowiedzeniu lub wygaśnięciu niniejszych Warunków świadczenia usług z dowolnego powodu: (1) wszystkie prawa i subskrypcje przyznane Użytkownikowi na podstawie niniejszych Warunków świadczenia usług wygasną; oraz (2) natychmiast zaprzestaniesz korzystania z Witryny oraz wszelkich Treści i Usług (w tym między innymi całej Treści uzyskanej przed wypowiedzeniem) i dostępu do niej. Sekcje zatytułowane Definicje, Wypowiedzenie, Zawieszenie, Treści i zewnętrzni dostawcy usług, Technologia witryny, Własność, Oświadczenia i gwarancje, Odszkodowanie, Ograniczenie odpowiedzialności, Prywatność danych, Informacje zwrotne, Roszczenia o naruszenie, Spory, Prawo właściwe i właściwość terytorialna, Powiadomienia, Witryny połączone, i Warunki dodatkowe będą obowiązywać po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu niniejszych Warunków świadczenia usług.

7. ZAWIESZENIE

Nie ograniczając prawa Otter do wypowiedzenia niniejszych Warunków świadczenia usług, Otter może również zawiesić Twój dostęp do Witryny lub dowolnej Treści, z powiadomieniem lub bez powiadomienia, w przypadku jakiegokolwiek faktycznego, grożącego lub podejrzewanego naruszenia niniejszych Warunków świadczenia usług lub obowiązującego prawa lub w przypadku wszelkiego innego zachowania uznanego przez Otter, według własnego uznania, za nieodpowiednie lub szkodliwe dla Witryny, Otter lub innego Użytkownika bądź strony trzeciej.

8. TECHNOLOGIA WITRYNY.

Witryna, Treść i bazy danych, oprogramowanie, sprzęt i inne technologie używane przez Otter lub w jej imieniu do obsługi Witryny, a także struktura, organizacja i dane bazowe, informacje i kod oprogramowania (łącznie określane jako „Technologia”), stanowią cenne tajemnice handlowe Otter. Użytkownik nie będzie i nie zezwoli żadnej stronie trzeciej na: (1) uzyskiwanie dostępu lub próby uzyskania dostępu do Technologii, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach korzystania; (2) używanie Technologii w sposób niezgodny z prawem lub w inny sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić Technologię; (3) używanie zautomatyzowanych skryptów do zbierania informacji z Technologii lub w inny sposób wchodzenia z nią w interakcję; (4) zmienianie, modyfikowanie, powielanie lub tworzenie dzieł pochodnych Technologii; (5) dystrybuowanie, sprzedawanie, odsprzedawanie, pożyczanie, kredytowanie, dzierżawienie, licencjonowanie, podlicencjonowanie ani przenoszenie jakichkolwiek praw użytkownika do dostępu do Technologii lub korzystania z niej lub w inny sposób udostępnianie Technologii stronom trzecim; (6) odtwarzanie, rozmontowywanie, dekompilowanie lub w inny sposób próbowanie określić sposób działania Technologii; (7) podejmowanie próby obejścia lub przezwyciężenia jakichkolwiek technologicznych środków ochrony, których celem jest ograniczenie dostępu do jakiejkolwiek części Technologii; (8) monitorowanie dostępności, wydajności lub funkcjonalności Technologii; lub (9) ingerowanie w działanie lub hosting Technologii.

9. WŁASNOŚĆ

Otter zachowuje wszelkie prawa, tytuły i udziały, w tym między innymi wszelkie prawa własności intelektualnej, prawa własności, prawa do reklamy, prawa do prywatności i wszelkie inne prawa chroniące dane, informacje lub własność niematerialną na całym świecie, w tym, bez ograniczeń, wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe, znaki usługowe, tajemnice handlowe, prawa patentowe, prawa osobiste, prawa sui generis do baz danych i prawa kontraktowe („PWI”) do Technologii oraz wszelkie dodatki, ulepszenia, aktualizacje i modyfikacje. Nie otrzymujesz żadnych udziałów do własności Technologii ani do Technologii ani nie otrzymujesz żadnych praw ani licencji na korzystanie z samej Technologii, poza możliwością dostępu do Witryny i Treści zgodnie z niniejszymi Warunkami świadczenia usług. Nazwa, logo oraz wszystkie nazwy produktów i usług powiązane z Witryną i Treścią są znakami towarowymi Otter i jej licencjodawców oraz dostawców zewnętrznych, a Ty nie otrzymujesz prawa ani licencji na ich używanie.

10. OŚWIADCZENIA I GWARANCJE.
  1. Wzajemne. Każda ze stron niniejszym oświadcza i gwarantuje drugiej stronie, że: (a) ma prawo i upoważnienie do zawarcia niniejszych Warunków świadczenia usług; (b) niniejsze Warunki świadczenia usług stanowią wiążące zobowiązanie prawne w imieniu takiej strony; oraz (c) ma prawo i upoważnienie do wykonywania swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków świadczenia usług oraz do udzielania praw i licencji opisanych w niniejszych Warunkach świadczenia usług.
  2. Zgodność z prawem. Przyjmujesz do wiadomości, że Witryna jest usługą internetową ogólnego przeznaczenia i nie została specjalnie zaprojektowana w celu ułatwienia zgodności z jakimkolwiek konkretnym prawem. Oświadczasz i gwarantujesz Otter, że korzystanie z Witryny i dostęp do niej, w tym wszelkie działania, będą zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami lub regulacjami („Przepisami prawnymi”) i nie spowodują, że Otter ani żadna inna osoba trzecia nie naruszy żadnych mających zastosowanie przepisów prawnych. Otter nie ponosi odpowiedzialności za powiadamianie Cię o takich przepisach, umożliwiając Ci przestrzeganie takich przepisów, ani za nieprzestrzeganie ich przez Ciebie. Zgadzasz się, że nie będziesz używać tej Witryny do podawania fałszywych, niedokładnych lub wprowadzających w błąd informacji; przesyłania wirusów lub złośliwego kodu; angażowania się w zachowania, które są zniesławiające, obsceniczne, nieprzyzwoite, zawierające groźby lub napastliwe; zabiegania o dane logowania, uzyskiwanie dostępu do chronionych danych lub przechwytywanie danych osobowych należących do kogoś innego; lub korzystanie z tej Witryny lub jej treści w związku z niechcianymi wiadomościami handlowymi.
       10.3 Brak gwarancji; Zrzeczenie się.
  1. WITRYNA I TREŚĆ SĄ DOSTARCZANE „TAKIE, JAKIE SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. OTTER NIE GWARANTUJE ANI NIE ZAPEWNIA DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, ADEKWATNOŚCI ANI AKTUALNOŚCI WITRYNY, TREŚCI ANI PRODUKTÓW LUB USŁUG REKLAMOWANYCH NA WITRYNIE ORAZ NIE REKLAMUJE PRODUKTÓW, USŁUG, PODGLĄDÓW LUB OPINII, KTÓRE MOGĄ BYĆ WYRAŻANE W TREŚCI LUB WYRAŻANE W INNYCH DANYCH, INFORMACJACH LUB TREŚCIACH OSÓB TRZECICH, KTÓRE MOGĄ BYĆ DOSTARCZANE ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY. OTTER WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI I OŚWIADCZEŃ W ODNIESIENIU DO WITRYNY, TREŚCI, USŁUG I INNYCH PRZEDMIOTÓW NINIEJSZYCH WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG, WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH, W TYM BEZ OGRANICZEŃ OKREŚLONEGO CELU, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, TYTUŁU LUB NIENARUSZANIA PRAW. ŻADNE USTNE ANI PISEMNE INFORMACJE ANI PORADY UDZIELANE PRZEZ OTTER, JEJ PRACOWNIKÓW LUB USŁUGODAWCÓW NIE ZWIĘKSZĄ ZAKRESU ANI NIE TWORZĄ ŻADNYCH NOWYCH GWARANCJI, OPRÓCZ GWARANCJI WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ SEKCJI.
  2. OTTER NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI, ŻE (a) WITRYNA LUB TREŚĆ SPEŁNI TWOJE WYMAGANIA; (b) WITRYNA BĘDZIE DZIAŁAŁA NIEPRZERWANIE, BĘDZIE TERMINOWA, BEZPIECZNA LUB WOLNA OD BŁĘDÓW; (c) WYNIKI, KTÓRE MOŻNA UZYSKAĆ Z KORZYSTANIA Z WITRYNY BĘDĄ DOKŁADNE LUB NIEZAWODNE; (d) JAKOŚĆ TREŚCI LUB USŁUG OTRZYMANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA; LUB (e) WSZELKIE BŁĘDY W TECHNOLOGII ZOSTANĄ POPRAWIONE. JAKIEKOLWIEK TREŚCI LUB USŁUGI POBIERANE LUB W INNY SPOSÓB UZYSKANE POPRZEZ KORZYSTANIE Z WITRYNY SĄ WYKONYWANE NA WŁASNE RYZYKO, A UŻYTKOWNIK JEST WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA WSZELKIE USZKODZENIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB UTRATĘ DANYCH WYNIKAJĄCYCH Z TAKIEGO POBRANIA. NIEKTÓRE STANY I JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W ZWIĄZKU Z TYM POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ CIEBIE. POWYŻSZE POSTANOWIENIA BĘDĄ WYKONAWCZE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.
11. ODSZKODOWANIE.

Niniejszym zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić Otter oraz jej funkcjonariuszy, dyrektorów, udziałowców, podmioty stowarzyszone, pracowników, agentów, usługodawców, wykonawców, cesjonariuszy, użytkowników, klientów, dostawców, licencjobiorców i zainteresowanych następców („Strony objęte odszkodowaniem”) przed wszelkimi roszczeniami, stratami, zobowiązaniami, szkodami, opłatami, wydatkami i kosztami (w tym honorariami prawników, kosztami sądowymi, przyznanymi odszkodowaniami i kwotami ugody), które wynikają z wszelkich roszczeń lub zarzutów („Roszczenie”) wobec jakiejkolwiek objętej rekompensatą Strony wynikającej w jakikolwiek sposób z: (1) Twojego dostępu do Witryny lub jakiejkolwiek Treści lub korzystania z niej; (2) zbierania i ujawniania jakichkolwiek treści przez użytkownika; (3) naruszenia obowiązujących przepisów; oraz (4) naruszenia przez Ciebie jakichkolwiek oświadczeń, gwarancji lub innych postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług. Otter dołoży wszelkich starań, aby powiadomić Cię o wszelkich takich roszczeniach lub zarzutach, i Otter będzie mieć prawo do udziału w obronie każdego takiego roszczenia na swój koszt.

12. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

OTTER NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE LUB WTÓRNE SZKODY, JEDNAK SPOWODOWANE, NA PODSTAWIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZYLI Z TYTUŁU UMOWY, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB DELIKTU (W TYM WYNIKÓW) LUB POWSTAJĄCE W WYNIKU DOSTĘPU DO LUB KORZYSTANIA Z WITRYNY I TREŚCI, NAWET JEŚLI FIRMA OTTER ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, W TYM BEZ OGRANICZEŃ UTRATY TREŚCI, MOŻLIWOŚCI, PRZYCHODÓW, ZYSKÓW LUB REPUTACJI, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI LUB ZAKUPU ZASTĘPCZYCH TREŚCI, TOWARÓW LUB USŁUG. CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ OTTER W ZWIĄZKU Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI ŚWIADCZENIA USŁUG I WSZYSTKICH TREŚCI DOSTARCZANYCH NA PODSTAWIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW USŁUGI LUB ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY NIE PRZEKROCZY KONTRAKTU, DELIKTU CZY W INNY SPOSÓB NIE PRZEKROCZY 10 $. ZGADZASZ SIĘ, ŻE OTTER NIE AKCEPTUJE TYCH WARUNKÓW USŁUGI BEZ TYCH OGRANICZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI. W JURYSDYKCJACH, W KTÓRYCH OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE LUB PRZYPADKOWE NIE JEST DOZWOLONE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ OTTER JEST OGRANICZONA W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

13. PRYWATNOŚĆ DANYCH.  

Wyraźnie zgadzasz się na wykorzystanie i ujawnienie Twoich danych osobowych oraz innych danych i informacji, zgodnie z opisem w Polityce prywatności Otter. Niezależnie od postanowień Polityki prywatności, Otter będzie mieć prawo do zbieranie, wyodrębniania, kompilowania, syntetyzowania i analizowania danych lub informacji, które nie pozwalają na identyfikację osoby (dane lub informacje, które nie identyfikują podmiotu ani osoby fizycznej jako ich źródła), Twój dostęp do Witryny lub Treści i korzystanie z nich. W zakresie, w jakim jakiekolwiek takie dane lub informacje nie umożliwiające identyfikacji konkretnej osoby są zbierane lub generowane przez Otter, dane i informacje będą stanowiły wyłączną własność Otter i mogą być wykorzystywane przez Otter do wszelkich zgodnych z prawem celów biznesowych bez obowiązku rozliczania się z Tobą, pod warunkiem, że dane i informacje są wykorzystywane wyłącznie w formie zagregowanej, bez bezpośredniego identyfikowania Ciebie ani żadnego innego podmiotu lub osoby fizycznej jako ich źródła.


14. INFORMACJE ZWROTNE

Jeśli przekażesz Otter jakiekolwiek opinie lub sugestie dotyczące Witryny i Treści („Informacje zwrotne”), niniejszym przenosisz na Otter wszelkie prawa do opinii i zgadzasz się, że firma Otter będzie miała prawo do wykorzystania takiej opinii i powiązanych informacji w dowolny sposób, jaki uzna za odpowiedni, bez obowiązku rozliczania się z Tobą. Otter potraktuje wszelkie opinie przekazane Otter jako niepoufne i niezastrzeżone. Zgadzasz się, że nie będziesz przekazywać Otter żadnych informacji ani pomysłów, które uważasz za poufne lub zastrzeżone.

15. SPORY

O ile poniżej nie postanowiono inaczej, strony będą próbowały rozwiązać wszystkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające z niniejszych Warunków świadczenia usług lub z nimi związane, w tym dotyczące tworzenia, ważności, efektu wiążącego, interpretacji, wykonania, naruszenia lub wypowiedzenia, niniejszych Warunków świadczenia usług oraz zdatność arbitrażową kwestii przedłożonych do arbitrażu na podstawie niniejszych Warunków świadczenia usług oraz roszczeń pozaumownych związanych z niniejszymi Warunkami świadczenia usług (każdy zwany „Sporem”), zgodnie z procedurami określonymi w niniejszej sekcji. Jeśli jakikolwiek Spór nie może zostać rozstrzygnięty w drodze negocjacji między stronami w ciągu pięciu dni od powiadomienia jednej ze stron o Sporze, taki Spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty w drodze wiążącego arbitrażu w ramach arbitrażu Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego („AAA”) i obowiązującymi zasadami („Zasadami”). Każda ze stron może rozpocząć arbitraż poprzez złożenie wniosku o arbitraż zgodnie z Zasadami. Arbitraż zostanie przeprowadzony przed jedynym neutralnym arbitrem wybranym za zgodą stron. Jeśli strony nie mogą uzgodnić wyznaczenia jednego arbitra w ciągu 30 dni („Okres początkowy”) po dostarczeniu przez którąkolwiek ze stron niniejszych Warunków świadczenia wniosku o arbitraż, wybrany zostanie neutralny arbiter zgodnie z Zasadami. Arbitraż będzie prowadzony wyłącznie w języku angielskim w miejscu wskazanym przez Otter w Londynie w Anglii. Orzeczenie arbitra będzie wyłącznym środkiem prawnym przysługującym stronom w przypadku wszystkich roszczeń, roszczeń wzajemnych, problemów lub rozliczeń przedstawionych lub zastawionych przed arbitrem. Orzeczenie arbitrów będzie wymagało pokrycia kosztów, opłat i wydatków poniesionych przez stronę wygrywającą w takim arbitrażu przez stronę przegrywającą. Wyrok w sprawie przyznania nagrody może zostać wydany w dowolnym sądzie lub organie rządowym posiadającym jurysdykcję. Strona, która sprzeciwia się jego wykonaniu orzeczenia, może zostać obciążona wszelkimi dodatkowymi kosztami, opłatami lub wydatki poniesione w celu wykonania orzeczenia.

16. PRAWO WŁAŚCIWE I WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA

Interpretacja praw i obowiązków stron wynikających z niniejszych Warunków świadczenia usług, w tym, w odpowiednim zakresie, wszelkie negocjacje, arbitraż lub inne postępowanie na podstawie niniejszej Umowy, będzie podlegać pod każdym względem wyłącznie prawom Anglii i Walii, ponieważ takie prawa mają zastosowanie do umów między mieszkańcami Kalifornii bez względu na kolizję przepisów prawa. Z zastrzeżeniem sekcji 15 (Spory), każda ze stron wniesie jakiekolwiek powództwo lub postępowanie wynikające z niniejszych Warunków świadczenia usług lub z nimi związane wyłącznie w sądach angielskich, a Ty nieodwołalnie poddasz się osobistej jurysdykcji i właściwości miejscowej wszelkich takich sądów w każdym takim postępowaniu lub postępowaniu wniesionym do takich sądów przez Otter.

17. POWIADOMIENIA

O ile niniejsze Warunki świadczenia usług nie stanowią inaczej, wszelkie powiadomienia wymagane lub dozwolone na mocy niniejszych Warunków świadczenia usług będą przekazywane Otter pocztą na adres Otter podany w Witrynie. Otter może przekazać Ci wszelkie powiadomienia wymagane lub dozwolone na mocy niniejszych Warunków świadczenia usług, wysyłając wiadomość e-mail na dowolny adres e-mail podany Otter, pod warunkiem, że w przypadku jakiegokolwiek powiadomienia dotyczącego zarówno Ciebie, jak i innych Użytkowników Witryny, Otter może zamiast tego podać takie powiadomienie, publikując je w Witrynie. Powiadomienia przekazane Otter będą uważane za doręczone, gdy zostaną faktycznie odebrane przez Otter. Powiadomienie przesłane do Ciebie zostanie uznane za doręczone 24 godziny po opublikowaniu w Witrynie lub wysłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że (w przypadku wiadomości e-mail) strona wysyłająca zostanie powiadomiona, że adres e-mail jest nieprawidłowy.

18. WITRYNY POWIĄZANE.

Witryna i Treści mogą zawierać linki do witryn osób trzecich lub treści, które nie są kontrolowane przez Otter. Jeśli uzyskujesz dostęp do witryny osób trzecich lub treści z Witryny, robisz to na własne ryzyko, a Otter nie ponosi odpowiedzialności za treści na żadnej z powiązanych witryn. Możesz utworzyć link do Witryny, pod warunkiem, że link ten nie stanowi ani nie sugeruje sponsorowania lub popierania Twojej witryny przez Otter lub jakąkolwiek grupę lub osobę powiązaną z Otter. Nie możesz używać w swojej witrynie żadnych Treści ani znaków pojawiających się w Witrynie w celu ustanowienia linku. Nie możesz kadrować ani w inny sposób włączać do innej witryny treści lub innych materiałów w Witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody.

19. WARUNKI DODATKOWE.

O ile nie zmieniono inaczej, niniejsze Warunki świadczenia usług będą regulować wyłącznie dostęp do Witryny i Treści oraz korzystanie z nich oraz stanowią pełne i wyłączne porozumienie między stronami i zastępują wszelkie ustne lub pisemne propozycje, umowy lub inną komunikację między stronami w zakresie dostępu do Witryny i Treści oraz korzystania z nich. Wszystkie zrzeczenia się przez Otter na mocy niniejszych Warunków świadczenia usług muszą mieć formę pisemną lub zostać później potwierdzone przez Otter na piśmie. Jakiekolwiek zrzeczenie się lub niewykonanie przez Otter któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług w jednym przypadku nie będzie uważane za zrzeczenie się przez Otter jakiegokolwiek innego postanowienia lub takiego postanowienia w jakimkolwiek innym przypadku. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków świadczenia usług zostanie uznane za niewykonalne, zostanie ono usunięte w zakresie niezbędnym do zachowania zgodności z prawem i zastąpione postanowieniem, które najbardziej zbliża pierwotny zamiar i skutek ekonomiczny oryginału w zakresie zgodnym z prawem, a pozostałe postanowienia pozostaną w mocy. Strona wygrywająca w jakimkolwiek pozwie lub postępowaniu wynikającym z niniejszych Warunków świadczenia usług lub z nimi związanych będzie uprawniona do otrzymania swoich kosztów, honorariów biegłych i uzasadnionych honorariów prawników, w tym kosztów i opłat związanych z odwołaniem. Zgadzasz się, że każdy z dostawców usług Otter będzie uważany za beneficjenta będącego stroną trzecią powyższych postanowień, z wszelkimi prawami do egzekwowania takich postanowień, tak jakby dostawca usług był stroną niniejszych Warunków świadczenia usług. Ani niniejsze Warunki świadczenia usług, ani żadne prawa ani obowiązki Użytkownika wynikające z nich nie mogą zostać scedowane ani przeniesione (w całości lub w części, w tym w drodze sprzedaży, fuzji, konsolidacji lub innego działania prawa) bez uprzedniej pisemnej zgody Otter. Każda cesja z naruszeniem powyższego będzie nieważna. Otter może scedować niniejsze Warunki świadczenia usług na dowolną stronę, która przyjmie na siebie zobowiązania Otter wynikające z niniejszych Warunków. Strony niniejszej Umowy są niezależnymi stronami, a nie agentami, pracownikami lub pracodawcami innych lub wspólników, i żadna z nich nie nabywa na mocy niniejszej Umowy żadnych praw ani możliwości wiązania lub zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu drugiej strony.